Przedszkolak z klasą

Logotypy UE - projekt

Nazwa projektu: „Przedszkolak z klasą”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-023C/16 z dnia 20.07.2016 r.

Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -RIT

Wartość całkowita projektu: 255.896,93 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 217.512,39 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest:

Wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu w Turzy Śląskiej dla 125 przedszkolaków w tym utworzenie 32 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, kompleksowa diagnoza logopedyczna, wzrost aktywizacji ruchowej korygującej wady postawy u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań dzieci nowoczesnymi metodami nauczania z zastosowaniem narzędzi TIK. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci pracownicy przedszkola tj. jeden nauczyciel, 1 pomoc nauczyciela oraz jeden pracownik obsługi. Osoby te zostaną zatrudnione w przedszkolu. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

Wniosek ten jest kontynuacją działań związanych z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji budowy przedszkola w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

do góry