Kraina odkrywców

logotypy unii europejskiej - projekt

Nazwa projektu: „Kraina Odkrywców”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W ramach umowy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16 z dnia 07.11.2016 r.

Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -RIT

Wartość całkowita projektu: 330.433,75 zł.

Wartość dofinansowania: 280.868,69 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest:

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjnych wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej dla 150 przedszkolaków oraz utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacji przedszkolnej , zainteresowań dzieci zajęciami z jakimi do tej pory miały styczności a co za tym idzie zastosowanie nowoczesnych metodami nauczania. Dodatkowo wsparciem zostanie objęty 1 nauczyciel podwyższy kompetencje edukacyjne. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, hortiterapia, zajęcia ogólnorozwojowe).

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

do góry