Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Dokumenty do pobrania.

Wyłączenia

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Karolina Frąckowiak,
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 706 21 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej
44-351 Turza Śląska ul. Ligonia 2c

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu znajduje się winda dla niepełnosprawnych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze na jednym poziomie bez schodów, schody tylko do piwnicy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Winda (platforma) dla niepełnosprawnych przy wejściu

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Jedno miejsce tuż pod wejściem do placówki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak zastrzerzeń, możliwy wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak tłumacza języka migowego w placówce.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
pdf 2021-03-26 Raport o stanie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Raport o stanie dostępności.pdf 113.52KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-09-15 PLAN NAPRAWCZY ZSP Turza Śląska 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
PLAN NAPRAWCZY ZSP Turza Śląska 2021.pdf 178.37KB zobacz
pdf 2021-09-15 Wniosek o zapewnienie dostepności Turza Śląska (2).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
Wniosek o zapewnienie dostepności Turza Śląska (2).pdf 330.73KB zobacz
do góry